HARMNOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIJĄCYM

ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU

ROK SZKOLNY 2019/2020

rodzaj czynności

termin

postępowaniu rekrutacyjnym

termin

w postępowaniu uzupełniającym


Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym tj.:

  • podanie + zgoda rodziców
  • akt urodzenia - oryginał
  • 3 zdjęcia legitymacyjne

od 13.05.2019

do 18.06.2019

od 12.07.2019

do 14.08.2019


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/
gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego kopie lub
oryginał – powyższe dotyczy kandydatów, którzy nie
podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów
rekrutujących się indywidualnie w systemie
elektronicznym.

od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/
ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków
poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
oraz spełnianie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja 2019 r.
do 04 lipca 2019 r.
od 12 lipca 2019 r.
do 14 sierpnia 2019 r.
do godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

05 lipca 2019 r.
godz. 10.00
16 sierpnia 2019 r.
godz.10.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badania lekarskie

do 08 lipca 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata
pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/
gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 10 lipca 2019 r.
do godz. 14.00
do 28 sierpnia 2019 r.
do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

12 lipca 2019 r.
godz. 12.00
29 sierpnia 2019 r.
godz. 15.00

ZARZĄDZENIE POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY