REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU

ZESPOŁU SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU w GDAŃSKU

w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Rekrutacja na rok szkolnych 2019/2020 odbywa się na podstawie złożonychWniosków o przyjęcie do internatu (druk - Wniosek o przyjęcie do internatu).
 2. Wniosek o przyjęcie do internatu można składać w Internacie Zespołu Szkól Kreowania Wizerunku.
 3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSKW w Gdańsku. W dalszej kolejności na wolne miejsca przyjmowani są uczniowie z innych szkół.
 4. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie kryteria zawarte w Tabeli. Do internatu kandydaci zapisywani są jeden raz, na cały etap edukacji w szkole. W kolejnych latach składa się jedyniedeklarację dotyczącą kontynuowania pobytu  w internacie.
 5. Warunkiem przyjęcia uczniów ubiegających się ponownie o miejsce w internacie jest ich:
  - dotychczasowe zachowanie,
  - stosunek do obowiązków szkolnych oraz Regulaminu Internatu,
  - brak zaległości w opłatach.
 6. W przypadku rezygnacji należy niezwłocznie powiadomić Internat ZSKW.
 7. Terminarz rekrutacji:

13 maja – 7 czerwca 2019r. 

przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w internacie

(druk - Deklaracja dotycząca kontynuowania pobytu w internacie)

13 maja – 18 czerwca 2019r.

przyjmowanie wniosków o przyjęcie do internatu 
(druk - Wniosek o przyjęcie do internatu)

Do 4 lipca 2019

weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

5 lipca 2019r. godz. 12.00 

ogłoszenie wyników naboru;

Listy uczniów przyjętych dostępne w internacie.

Od 12 lipca 2019r.

rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

21 sierpnia 2019r. godz. 14.00 

ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego;
Listy uczniów przyjętych dostępne w internacie

 1. Warunki finansowe pobytu w internacie dla wszystkich uczniów są takie same.
 2. Obowiązuje następująca kolejność przyjęć:
 • Uczniowie ZSKW w Gdańsku
 • Uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym mieszkali w internacie ZSKW
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Uczniowie niepełnosprawni
 • Uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej
 • Uczniowie innych gdańskich szkół według następującej kolejności:
 • Uczniowie gdańskich szkół zawodowych
 • Uczniowie klas pierwszych
 • Uczniowie oddziałów sportowych, szkoły sportowej, oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego prowadzonych przez Miasto Gdańsk
 • Uczniowie pozostali
 1. Kwalifikacji dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku.
 2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku. Odwołania będą rozpatrywane 19.08.2019r. (poniedziałek).