REKRUTACJA 2020/2021

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku działając na podstawie:

 • 154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) w związku z art. 149, art. 155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245)
 • Zarządzenia Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2020 r.,

ustaliła na rok szkolny 2020/2021 następujące kryteria przyjęć  i postanowiła uwzględnić następującą punktację dla:

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9 im. Xymeny Zaniewskiej

 • zawód fryzjer
 • zawód krawiec
 • zawód fotograf
 • zawód obuwnik

za:

 1. Zajęcia edukacyjne
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • przedmiot artystyczny (wyższa ocena z przedmiotu technika lub plastyka)
 1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 2. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie:
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem
 • udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
 • osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim
 • udział w konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
 • aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat)
 • aktywność na rzecz środowiska szkolnego

TECHNIKUM NR 9 im. Xymeny Zaniewskiej

 • technik usług fryzjerskich
 • technik przemysłu mody
 • technik stylista –EKSPERYMENT (planowane otwarcie)

za:

 1. Zajęcia edukacyjne
 • język polski
 • matematyka
 • przedmiot przyrodniczy (wyższa ocena z przedmiotu biologia, geografia, chemia, fizyka)
 • przedmiot artystyczny (wyższa ocena z przedmiotu technika lub plastyka)
 1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 2. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie:
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem
 • udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
 • osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim
 • udział w konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
 • aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat)
 • aktywność na rzecz środowiska szkolnego