W dniu 19 grudnia 2019r. komisja rozpatrzyła złożone oferty na artykuły żywnościowe. Wyniki w załączonym pliku: ZBIORCZE ZESTAWIENIE I OCENA OFERT 19.12.2019.doc

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE

na potrzeby kuchni internatu przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35( dawniej ul. Dąbrowszczaków 35), 80-364 Gdańsk

 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

ZAMAWIAJĄCY :

Dyrektor Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku,

  1. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35

        80-364 Gdańsk

        NIP: 584-10-36-536

        tel. (0-58) 553-05-15, fax.(0-58) 553-28-92

       adres strony:  http://zskw.edu.gdansk.pl 

  1. Przedmiot zamówienia - zakup artykułów żywnościowych na potrzeby kuchni internatu przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35, 80-364 Gdańsk

       ( szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik ofertowy dla poszczególnych pakietów)

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i na innym formularzu jak załączony. Wartość szacunkowa złożonej oferty nie może przekroczyć równowartości kwoty 30.000 euro wyrażonej w złotych (tj. 129 351,00 zł netto), dla poszczególnych grup towarowych.
  2. Wymagany termin realizacji zamówienia : 01.01.2020r.-31.12.2020r.
  3. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto, oraz koniecznością dostawy do siedziby zamawiającego. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie , w zależności od potrzeb zamawiającego w godz. 06.00-11.00 od pon.- pt.
  5. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości z pieczęcią firmową oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
  6. Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2019r. do godz.09.00, miejsce złożenia sekretariat Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35, 80-364 Gdańsk.

        Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzona napisem:

       „OFERTA CENOWA na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni internatu ZSKW”.

        Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 19.12.2019r.

  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
  2. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.

W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Wzór umowy dostępny będzie do wglądu oferentów w sekretariacie szkoły oraz na stronie http://zskw.edu.gdansk.pl