KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Informujemy, że na terenie Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35 stosowany jest MONITORING WIZYJNY

 • stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) na drzwiach wejściowych;
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunek) jest Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku
 • Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest Iwona Wirkus-Romanowska - dyrektor, kontakt: dyrektor@zskw.edu.gdansk.pl
 • Kontakt z Naszym Inspektorem Ochrony Danych: ZSKW.RODO@gmail.com
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i porządku na terenie obiektu zarządzanego przez Administratora Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO) oraz art. 108 a Ustawy Prawo oświatowe.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu oraz organom porządkowym
  i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia wizyty do nadpisania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu prosimy
  o kontakt z Naszym Inspektorem Ochrony Danych;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W tym celu prosimy o kontakt z Naszym Inspektorem Ochrony Danych;

 

KLAUZULA INFORMACYJNA                                                                                  

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Kreowania Wizerunku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35

 1. Przedstawicielem Administratora jest Iwona Wirkus-Romanowska – dyrektor. Kontakt:  dyrektor@zskw.edu.gdansk.pl
 1. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: ZSKW.RODO@gmail.com
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. jako instytucja publiczna będziemy przetwarzać Twoje dane również po to by wykonać zadania realizowane w interesie publicznym, w tym wypadku podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 3. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres  określony ustawowo (art. 51 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną w placówce.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom współpracującymi
  z Administratorem: zakład medycyny pracy, firmy szkoleniowe, instytucje współpracujące w ramach realizacja zadań statutowych przedszkola. Ponadto dane będą przekazywane do instytucji państwowych, wynikających bezpośrednio ze stosunku pracy dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 6. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy oraz kontaktu z Naszym Inspektorem Ochrony Danych.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.