HARMONOGRAM REKRUTACJI DO INTERNATU

ZESPOŁU SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU w GDAŃSKU

w roku szkolnym 2022/2023

 1. Rekrutacja do Internatu Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na podstawie złożonych wniosków o przyjęcie do Internatu.
 2. Wniosek o przyjęcie składany jest w formie elektroniczniej zgodnie z harmonogramem.
 3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 4. Do Internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku.
 5. W przypadku wolnych miejsc do Internatu mogą być przyjęci uczniowie innych szkół, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla uczniów klas pierwszych.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Internatu niż liczba miejsc, stosuje się odpowiednio kryteria rekrutacyjne.
 7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata niepełnoletniego lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora ZSKW w oparciu o złożony komplet wymaganych dokumentów. Niekompletne dokumenty dotyczące kandydata nie będą rozpatrywane.
 9. Do Internatu kandydaci zapisywani są jeden raz, na cały etap edukacji w szkole. W kolejnych latach składa się jedynie deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w Internacie.
 10. O przyjęciu ucznia w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor ZSKW.
 11. W przypadku rezygnacji należy niezwłocznie powiadomić Internat ZSKW.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO BURS I INTERNATÓW – 2022/2023

LP

Nazwa etapu w systemie

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Wprowadzanie do systemu oferty przez placówki

01.06.2022

 godz.8.00

25.07.2022

godz.12.00

2.

Składanie deklaracji o kontynuacji

21.07.2022

godz.8.00

29.07.2022

godz.10.00

I ETAP REKRUTACJI BURSY I INTERNATÓW

3.

Publikacja oferty – otwarcie strony dla kandydatów

01.08.2022 godz. 9.00

4.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie wniosków do systemu

01.08.2022

godz.09.00

03.08.2022

godz.24.00

5.

Zakończenie etapu wprowadzania wniosków – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla kandydatów

03.08.2022 godz.24.00

6.

Rejestracja i weryfikacja wniosków w systemie przez placówki

01.08.2022

godz.12.00

03.08.2022

godz.24.00

7.

Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

04.08.2022

godz. 8.00

04.08.2022

godz. 15.00

8.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony

04.08.2022 godz.16.00

9.

Potwierdzanie woli przyjęcia - zamieszkania

05.08.2022

godz.8.00

08.08.2022

godz.16.00

10.

Pobieranie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki

09.08.2022

godz.8.00

09.08.2022

godz.15.00

11.

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

09.08.2022 godz.16.00

 

TRYB ODWOŁAWCZY

1.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

7 dni od ogłoszenia listy

2.

Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy lub internatu

5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia

3.

Odwołane rodzica lub kandydata pełnoletniego do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rozstrzygnięcia

4.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 7 dni od dnia otrzymania odwołania

 Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

REKRUTACJA UZYPEŁNIAJĄCA - prowadzona jest w ramach wolnych miejsc

Od 10 sierpnia 2022r.

Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie Internatu ZSKW lub przesyłają drogą mailową na adres sekretariat@zskw.edu.gdansk.pl

24 sierpnia 2022r. godz. 14.00 

ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego;

Listy uczniów przyjętych dostępne w internacie

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU W GDAŃSKU

są zgodne z Uchwałą nr XLIII/1124/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2021 (poniżej)