HARMONOGRAM REKRUTACJI DO INTERNATU

ZESPOŁU SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU

w GDAŃSKU

w roku szkolnym 2021/2022 

 1. Rekrutacja do Internatu Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na podstawie złożonych wniosków o przyjęcie do Internatu.
 2. Wniosek o przyjęcie składany jest w sekretariacie Internatu ZSKW.
 3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 4. Do Internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku.
 5. W przypadku wolnych miejsc do Internatu mogą być przyjęci uczniowie innych szkół, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla uczniów klas pierwszych.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Internatu niż liczba miejsc, stosuje się odpowiednio kryteria rekrutacyjne.
 7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata niepełnoletniego lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora ZSKW w oparciu o złożony komplet wymaganych dokumentów. Niekompletne dokumenty dotyczące kandydata nie będą rozpatrywane.
 9. Do Internatu kandydaci zapisywani są jeden raz, na cały etap edukacji w szkole. W kolejnych latach składa się jedynie deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w Internacie.
 10. O przyjęciu ucznia w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor ZSKW.
 11. W przypadku rezygnacji należy niezwłocznie powiadomić Internat ZSKW.

Harmonogram rekrutacji:

Składanie deklaracji kontynuacji zamieszkania w Internacie przez rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów w dniach 17.05.2021 r. – 02.06.2021 r.

 1. Weryfikacja złożonych deklaracji kontynuacji zamieszkania: 04.06.2021 r. - 07.06.2021 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Internatu zgodnie z deklaracjami kontynuacji zamieszkania: 08.06.2021 r.

 

ETAP I: REKRUTACJA

Składanie przez kandydatów do klas pierwszych oraz nowych uczniów klas starszych wniosku o przyjęcie do internatu wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów

17 maja-25 czerwca

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

28 czerwca

Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do internatu

29 czerwca

Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie

01 lipca

Ogłoszenie list przyjętych do internatu

2 lipca, 12.00

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu

7 dni od ogłoszenia listy przyjętych

Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu

5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia

Odwołanie rodzica lub kandydata pełnoletniego do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rozstrzygnięcia

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

 ETAP II: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA -  dotyczy wolnych miejsc w Internacie

Składanie przez kandydatów do klas pierwszych oraz nowych uczniów klas starszych wniosku o przyjęcie do internatu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów na wolne miejsca po rekrutacji zasadniczej

1 lipca-16 sierpnia

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

17 sierpnia

Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do internatu

18 sierpnia

Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie

20 sierpnia, 15.00

Ogłoszenie list przyjętych do internatu

23 sierpnia, 12.00

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu

7 dni od ogłoszenia listy przyjętych

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU W GDAŃSKU

 1. Warunkiem zakwalifikowania wychowanków deklarujących kontynuację zamieszkania w Internacie jest ich:
 • dotychczasowe zachowanie,
 • stosunek do obowiązków szkolnych oraz Regulaminu Internatu,
 • brak zaległości w opłatach.
 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (wartość po 5 punktów):
 • wielodzietność rodziny kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,
 • niepełnosprawność kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnoletniego,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata niepełnoletniego,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata niepełnoletniego,
 • samotne wychowywanie kandydata niepełnoletniego w rodzinie,
 • objęcie kandydata niepełnoletniego pieczą zastępczą.

 

W celu uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji należy dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań.

 

Dodatkowe kryteria (wartość po 1 punkcie):

 • kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do Internatu - oświadczenie, że rodzeństwo kandydata zamieszkuje lub stara się o przyjęcie do Internatu
 • szczególne osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych
  i sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim – kserokopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
 • kandydat rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej/w klasie 7 lub 8 szkoły podstawowej – oświadczenie
 • kandydat będzie uczęszczał do gdańskiej szkoły publicznej – oświadczenie
 • kandydat mieszka poza Trójmiastem - oświadczenie
 • osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej.