KLAUZULA INFORMACYJNA                                                                                  

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Kreowania Wizerunku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35

 1. Przedstawicielem Administratora jest Iwona Wirkus-Romanowska – dyrektor. Kontakt:  dyrektor@zskw.edu.gdansk.pl
 1. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: ZSKW.RODO@gmail.com
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. jako instytucja publiczna będziemy przetwarzać Twoje dane również po to by wykonać zadania realizowane w interesie publicznym, w tym wypadku podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 3. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres  określony ustawowo (art. 51 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną w placówce.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom współpracującymi
  z Administratorem: zakład medycyny pracy, firmy szkoleniowe, instytucje współpracujące w ramach realizacja zadań statutowych przedszkola. Ponadto dane będą przekazywane do instytucji państwowych, wynikających bezpośrednio ze stosunku pracy dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 6. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy oraz kontaktu z Naszym Inspektorem Ochrony Danych.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.