KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Informujemy, że na terenie Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35 stosowany jest MONITORING WIZYJNY

 • stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) na drzwiach wejściowych;
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunek) jest Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku
 • Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest Iwona Wirkus-Romanowska - dyrektor, kontakt: dyrektor@zskw.edu.gdansk.pl
 • Kontakt z Naszym Inspektorem Ochrony Danych: ZSKW.RODO@gmail.com
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i porządku na terenie obiektu zarządzanego przez Administratora Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO) oraz art. 108 a Ustawy Prawo oświatowe.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu oraz organom porządkowym
  i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia wizyty do nadpisania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu prosimy
  o kontakt z Naszym Inspektorem Ochrony Danych;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W tym celu prosimy o kontakt z Naszym Inspektorem Ochrony Danych;