W skład Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku wchodzą:
  • budynek szkoły wraz z obiektem sportowym (sala gimnastyczna, basen, siłownia, sala fitness)
  • budynek Internatu
  • boiska zewnętrzne

Sprawozdanie finansowe ZSKW, jednostki obsługiwanej przez GCUW, zostało  umieszczone na stronie BIP Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152842.pdf

(zgodnie z art. 34 ust. 9  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski

zgodnie z art. 34 ust. 10 ww Rozporządzenia jednostki obsługiwane przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych zobowiązane są do umieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej swojej jednostki, że sprawozdanie finansowe jednostki zostało opublikowane w BIP GCUW)