W zakresie dbałości o bezpieczeństwo w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku obowiązują:

Procedury obowiązujące w ZSKW:

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 04.09.2017

Procedura postępowania w sytuacji zgłoszenia śmieci osoby bliskiej uczniowi 11.01.2017

Procedura postępowania w sytuacji żałoby po śmierci ucznia (za wyjątkiem śmierci samobójczej) 11.01.2017

Procedura dotycząca reagowania i konieczności zawiadamiania o śmierci uczenia 11.01.2017

Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka RP 15.10.2015

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych i rówieśników i zapewnienia im bezpieczeństwa RP 15.10.2015

Procedura postępowania w przypadku występowania ataków agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy

Procedury postępowania w wypadku podjętej lub zamierzenia podjęcia próby samobójczej przez ucznia 2013

Zasady pracy zespołu wychowawczego w przypadku wysokiej absencji ucznia

Procedury zabezpieczające dzieci/młodzież oraz pracowników przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych w związku z zagrożeniem epidemią wirusa A/H1N1

Procedury postępowania w sytuacji agresywnego zachowania ucznia

Procedury postępowania w przypadku uczennic ciężarnych

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku lub wydarzenia losowego

Procedury informowania wychowawców klas i nauczycieli o opiniach PPP 01.09.2010

Zalecenia dyrektora w sprawie prowadzenia kontroli dyżurów nauczycieli

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją

Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów

Procedury postępowania w przypadku nieobecności ucznia w szkole i opuszczania szkoły przez ucznia 2009

Zalecenia dyrektora w sprawie monitoringu frekwencji i niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 12.11.2008

Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 01.09.2013

Procedury wejścia osób postronnych na teren 01.09.2010

Procedury postępowania w przypadku poczucia „dziwnego zapachu, 22.05.2019

Procedury postępowania w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego (niebezpiecznej paczki), 22.05.2019

Procedury postępowania w przypadku znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych, 22.05.2019

Procedury postępowania w przypadku udzielania pierwszej pomocy medycznej, 22.05.2019

Procedury postępowania nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, 22.05.2019

Procedury postępowania w sytuacji posiadania przedmiotów niebezpiecznych na terenie szkoły 22.05.2019

Procedury postępowania w przypadku niszczenia mienia (wandalizmu) 22.05.2019

Regulaminy obowiązujące w ZSKW:

Regulamin turystyki i wycieczek szkolnych 13.09.2018

Regulamin nauczyciela dyżurnego

Regulamin imprez sportowych

Regulaminy obiektów i pracowni, warsztatów

Programy obowiązujące w ZSKW:

Program wychowawczo-profilaktyczny 29.09.2017

Program edukacyjno-profilaktyczny Dostosowanie warunków oceniania i egzaminowania wewnątrzszkolnego do dysfunkcji ucznia

Instrukcje obowiązujące w ZSKW:

Instrukcja bezpieczeństwa systemów informatycznych

Instrukcja ochrony danych osobowych